Bài hát mang tên "Say" nghe cũng hay hay, muốn chia sẽ các bạn đang cùng tâm trạng
http://www.youtube.com/watch?v=3DZhYBQ9FZg
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=3DZhYBQ9FZg[/YOUTUBE]