mình có chiếc 67 mình tự dọn nhưng muốn sơn lại thì khoảng nhiêu bạn. ?