Can tuyen cong nhan, ky thuat, chuyen truong cho Cong ty may tui xach.

Luong thoa thuan theo nang luc.
Lien he: Chi Đào 0908 275 822