Xe future neo của mình bị hư ren ốc thay nhớt, đã taro lai nhưng vẫn chảy nhớt. Nghe nói bên bạn có thể hàn đắp lại và làm răng mới mà không phải rã máy phải không bạn. nếu làm được mình sẽ đem xe qua bạn làm nghe.