Page Time: 0.3354s

Memory: 13.5523 MB (Peak: 19.6330 MB)

Queries (27, time: 0.0091s, 2.7%)

 1. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000219
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 2. SELECT thread.*
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 9622704
  Run Time: 0.000716
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 3. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 87
  Run Time: 0.000411
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 4. SELECT post.*
  	,
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  		user_profile.*,
  		user_privacy.*,
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  		0 AS like_date
  FROM xf_post AS post
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id)
  WHERE post.thread_id = ?
  	 AND (post.position >= 0 AND post.position < 20) 
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 9622704
  Run Time: 0.001302
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrefthread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_post_date4const1Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,5s_db1.post.post_id1Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY45s_db1.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY45s_db1.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY45s_db1.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,5s_db1.post.user_id1Using where
  SIMPLEsession_activityrefPRIMARYPRIMARY45s_db1.post.user_id11Using where
 5. SELECT * FROM xf_ip
  WHERE ip_id = ?
  Params: 72066227
  Run Time: 0.000313
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_ipconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 6. INSERT INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 9622704
  Run Time: 0.000335
 7.       SELECT field.*
        ,
            ff.field_id, ff.node_id
        FROM xf_thread_field AS field
        
            INNER JOIN xf_forum_field AS ff ON
            (ff.field_id = field.field_id)
        WHERE (ff.node_id IN(87))
        ORDER BY field.materialized_order
  Run Time: 0.000252
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEffrefPRIMARY,field_idPRIMARY4const5Using index; Using temporary; Using filesort
  SIMPLEfieldeq_refPRIMARYPRIMARY1945s_db1.ff.field_id1 
 8.       SELECT *
        FROM xf_region
        WHERE r_parentid = ? ORDER BY r_displayorder ASC
  Params: 0
  Run Time: 0.000221
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_regionrefr_parentidr_parentid4const65Using where; Using filesort
 9.       SELECT field.*
        ,
            ff.field_id, ff.node_id
        FROM xf_thread_field AS field
        
            INNER JOIN xf_forum_field AS ff ON
            (ff.field_id = field.field_id)
        WHERE (ff.node_id IN(87))
        ORDER BY field.materialized_order
  Run Time: 0.000294
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEffrefPRIMARY,field_idPRIMARY4const5Using index; Using temporary; Using filesort
  SIMPLEfieldeq_refPRIMARYPRIMARY1945s_db1.ff.field_id1 
 10.       SELECT *
        FROM xf_region
        WHERE r_parentid = ? ORDER BY r_displayorder ASC
  Params: 0
  Run Time: 0.000206
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_regionrefr_parentidr_parentid4const65Using where; Using filesort
 11. SELECT *
  FROM xf_thread_field_custom_filter
  WHERE id = ?
  Params: 6
  Run Time: 0.000200
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_thread_field_custom_filterconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 12. SELECT *
  FROM xf_thread_field_custom_filter_group
  WHERE id = ?
  Params: 2
  Run Time: 0.000181
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_thread_field_custom_filter_groupconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 13. SELECT *
  FROM xf_thread_field_custom_filter_group
  WHERE parentid = ?
  Params: 2
  Run Time: 0.000173
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_thread_field_custom_filter_groupALL    62Using where
 14. SELECT count(*) FROM api_hash WHERE userid = ? and apisource = ?
  Params: 101919607, haravan.vn
  Run Time: 0.000267
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLE       Impossible WHERE noticed after reading const tables
 15. SELECT count(*) FROM api_thread_approve WHERE userid = 101919607 AND threadid = 9622704 AND open_iframe = 0 and apisource = 'haravan.vn'
  Run Time: 0.000299
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLE       Impossible WHERE noticed after reading const tables
 16. SELECT * FROM api_hash WHERE userid = ? and apisource = ? and approve = ?
  Params: 101919607, webcall.vn, 1
  Run Time: 0.000281
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLE       Impossible WHERE noticed after reading const tables
 17. SELECT *
  FROM xf_thread_user_up
  WHERE user_id = ? 
  ORDER BY datecreated DESC
  Params: 0
  Run Time: 0.000163
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_thread_user_uprefuser_iduser_id4const1Using where; Using filesort
 18. SELECT user.*
  	
  FROM xf_user AS user
  
  WHERE user.user_id = ?
  Params: 101919607
  Run Time: 0.000454
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 19. SELECT *
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 2
  Run Time: 0.000182
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 20. SELECT * FROM `xf_quicklink` WHERE node_id = ? ORDER BY stt,id
  Params: 87
  Run Time: 0.000168
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_quicklinkrefnode_idnode_id2const1Using where; Using filesort
 21. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=9622704, 1653313202,
  Run Time: 0.000359
 22. SELECT *
  FROM `xf_widget`
  WHERE `widget_page_id` = 0
  ORDER BY display_order ASC
  Run Time: 0.000219
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_widgetALL    17Using where; Using filesort
 23.       SELECT *
        FROM xf_region
        WHERE r_id = ?
  Params: 5
  Run Time: 0.000188
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_regionconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 24. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 1058830963, a:8:{i:0;s:814:"khi bước sang độ tuổi trung niên, chắc hẳn sẽ có nhiều mẹ trở nên khó khăn cho việc lựa chọn trang phục cho bản thân. So với phong cách nổi bật ở độ tuổi 20 và 30, mẹ có thể sẽ cảm thấy khó hài lòng với phong cách giản dị ở tuổi trung niên. Chính vì vậy, trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến mẹ những cách phối đồ thời trang mùa hè phong cách dành cho mẹ. 3 mẹo phối đồ cho trang phục đặc sắc hơn Nếu mẹ muốn trang phục hằng ngày trở nên thời trang hơn. Hãy bỏ túi ngay 3 mẹo phối đồ chính sau đây nhé! 1. Kết hợp 2 đến 3 màu Chìa khóa bộ trang phục thường trở nên phong cách chính là cách phối màu sắc. ";i:1;a:4:{s:3:"tag";s:4:"list";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:6:"[LIST]";i:1;s:7:"[/LIST]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:97:" [*]Phần áo [*]Phần váy, quần, đầm [*]Giày [*]Cặp sách, túi sách [*]Trang sức ";}}i:2;s:117:" Sẽ trở nên thời trang và hợp với độ tuổi nếu mẹ kết hợp từ 2 đến 3 màu. phong cách ";i:3;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:44:"https://aothuneva.com/trang-phuc-cong-so-nu/";s:8:"original";a:2:{i:0;s:52:"[URL='https://aothuneva.com/trang-phuc-cong-so-nu/']";i:1;s:6:"[/URL]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:16:"thời trang eva";}}}}i:4;s:1302:" (phong cách phối đồ màu sắc tối giản) là một chủ yếu của trang phục mùa hè. Nếu mẹ phối phần thân trên có màu trầm tính như đen hoặc trắng với váy sáng màu, phần thân trên sẽ trở nên dễ nhìn và phong cách hơn. Mẹ cũng có thể phối đồ ngược lại, chính là lựa chọn màu sắc nổi bật cho trang phục phần thân trên, và màu trầm tính cho phần thân dưới. Bằng cách cân bằng màu sắc và họa tiết, bạn có thể tạo ra một bộ trang phục giản dị phù hợp với độ tuổi 40 của mình. 2. Lựa chọn quần có họa tiết đơn giản và nhẹ nhàng cũng nằm trong top cách phối trang phục thời thượng Mẹ cũng có thể phối quần hoặc váy có hoa văn giống như mùa hè mà không quá giản dị. Sẽ tốt nhất nếu mẹ lựa chọn váy có hoa văn phối cùng những chiếc áo giản dị. Ngoài ra, bộ trang phục mang màu sắc và hoa văn tương tự như nhau cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Đối với quần áo có hoa văn, việc lựa chọn váy và quần sẽ có nhiều đặc sắc hơn là áo. Vì vậy, hãy chú ý điều này mẹ nhé! 3. Hạn chế quần áo hở hang ";i:5;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:87:"https://aothuneva.com/wp-content/uploads/2021/05/O1CN01outCc11LjTPfxVl6c_0-item_pic.jpg";}}i:6;s:929:" Sự cân bằng của việc để lộ da ở đâu đó và giấu nó ở đâu đó sẽ phù hợp hơn với một người phụ nữ trưởng thành, chẳng hạn như mặc quần dài hoặc váy dài kết hợp đôi giày xăng đan hoặc đối với quần ống suông, mẹ có thể mặc quần dài quá mắt cá chân kết hợp áo bó cộc tay. Nếu mẹ kết hợp áo bó cộc tay cùng quần ống suông ngắn, sẽ tạo cảm giác trông không thích hợp với độ tuổi của mẹ. Ngoài ra, những món đồ làm từ chất liệu voan mỏng cũng dễ kết hợp hơn với phong cách giản dị. Ví dụ, kết hợp phần trên của chất liệu voan mỏng với quần denim bên dưới. Chất liệu này mát mẻ và tạo cảm giác tươm tất, sạch sẽ. Vì vậy, nó được khuyến khích cho những người ở độ tuổi trung niên ";i:7;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:80:"https://www.cho24h.vn/data/attachment/album/202107/28/213719vuv66kdvug11yedt.jpg";}}}, 1631068078, 1653313202
  Run Time: 0.000531
 25. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('thread_field_price_desc', 'thread_field_city_desc', 'thread_field_district_desc', 'thread_field_mobile_desc', 'thread_field_postaddress_desc', 'thread_field_city_choice_ha-noi.5', 'thread_field_district_choice_0')
  Params: 4
  Run Time: 0.000181
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledrangePRIMARYPRIMARY106 7Using where
 26. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 2
  Run Time: 0.000181
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 27. SELECT session_activity.*
  	,
  	user.*
  FROM xf_session_activity AS session_activity
  
  	LEFT JOIN xf_user AS user ON
  		(user.user_id = session_activity.user_id)
  WHERE (session_activity.view_date > 1653312302)
  ORDER BY session_activity.view_date DESC
  Run Time: 0.000809
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEsession_activityALLview_date   2776Using where; Using filesort
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY45s_db1.session_activity.user_id1 

Included Files (287, XenForo Classes: 65)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Cache.php
 19. library/Zend/Cache/Backend/Libmemcached.php
 20. library/Zend/Cache/Backend/ExtendedInterface.php
 21. library/Zend/Cache/Backend/Interface.php
 22. library/Zend/Cache/Backend.php
 23. library/Zend/Cache/Core.php
 24. library/XenForo/CodeEvent.php
 25. library/XenForo/Options.php
 26. library/XenForo/Link.php
 27. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 28. library/bdApi/Listener.php
 29. library/XenForo/CacheRebuilder/Abstract.php
 30. library/bdApi/Template/Helper/Core.php
 31. library/phc/KeywordManagement/Listener/Listener.php
 32. library/bdTagMe/Listener.php
 33. library/bdTagMe/Helper/Template.php
 34. library/FiveGiayStore/Listener.php
 35. library/HtmlCustomTitles/Listener.php
 36. library/Waindigo/Listener/InitDependencies.php
 37. library/Waindigo/Listener/InitDependencies/20150212.php
 38. library/Waindigo/Listener/ControllerPreDispatch/20150212.php
 39. library/VietnameseFriendlyLink/Listener.php
 40. library/FiveWebCall/Listener.php
 41. library/Brivium/BriviumHelper/EventListeners.php
 42. library/Brivium/BriviumHelper/1000271/EventListeners.php
 43. library/PointK/Listener/Listener.php
 44. library/Seller/Listener/LoadClassModel.php
 45. library/LimitPosts/Listener/LoadClassModel.php
 46. library/ShowHideThread/Listener/LoadClassModel.php
 47. library/Tinhte/XenTag/Listener.php
 48. library/ForumCustom/Listener/LocadClassModel.php
 49. library/M2H/SeoForThread/Listener/LoadClassController.php
 50. library/WidgetFramework/Listener.php
 51. library/M2H/ThumbNail/Listener.php
 52. library/OneSignal/Listner.php
 53. library/WidgetFramework/Option.php
 54. library/XenForo/Router.php
 55. library/XenForo/Route/Filter.php
 56. library/XenForo/Route/Interface.php
 57. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 58. library/XenForo/Route/Prefix.php
 59. library/WidgetFramework/Route/Filter/PageX.php
 60. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 61. library/XenForo/RouteMatch.php
 62. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 63. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 64. library/XenForo/Controller.php
 65. library/Waindigo/CustomFields/Listener/LoadClass.php
 66. library/Waindigo/Listener/LoadClass.php
 67. library/Waindigo/Listener/LoadClass/20150106.php
 68. library/SV/LazyImageLoader/Listener.php
 69. library/FiveGiayStore/Listener/LoadClassController.php
 70. library/Siropu/EasyUserBan/Listener.php
 71. library/Vinavb/CustomNodeIcon/Listener.php
 72. library/Seller/Listener/LoadClassController.php
 73. library/FiveWebCall/Listener/LoadClassController.php
 74. library/LimitPosts/Listener/LoadClassController.php
 75. library/ShowHideThread/Listener/LoadClassController.php
 76. library/ForumCustom/Listener/LocadClassController.php
 77. library/FbShareNewThread/Listener/LoadClassController.php
 78. library/QuickLink/Listener.php
 79. library/Waindigo/CustomFields/Extend/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 80. library/SV/LazyImageLoader/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 81. library/PointK/ControllerPublic/Thread.php
 82. library/FiveGiayStore/ControllerPublic/Thread.php
 83. library/FiveWebCall/ControllerPublic/Thread.php
 84. library/LimitPosts/ControllerPublic/Thread.php
 85. library/ShowHideThread/ControllerPublic/Thread.php
 86. library/ForumCustom/ControllerPublic/Thread.php
 87. library/Tinhte/XenTag/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 88. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 89. library/M2H/SeoForThread/ControllerPublic/SeoForThread.php
 90. library/M2H/ThumbNail/ControllerPublic/UpdateThreadThumb.php
 91. library/FbShareNewThread/ControllerPublic/FbShareNewThread.php
 92. library/QuickLink/Extend/ControllerPublic/Thread.php
 93. library/XenForo/Input.php
 94. library/XenForo/Session.php
 95. library/Zend/Db.php
 96. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 97. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 98. library/Zend/Db/Select.php
 99. library/Zend/Db/Expr.php
 100. library/Zend/Db/Profiler.php
 101. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 102. library/Zend/Db/Statement.php
 103. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 104. library/XenForo/Helper/Ip.php
 105. library/XenForo/Visitor.php
 106. library/XenForo/Model/User.php
 107. library/Waindigo/LoginAsUser/Listener/LoadClass.php
 108. library/DigitalPointSearch/Listener/LoadClassModel/User.php
 109. library/Waindigo/LoginAsUser/Extend/XenForo/Model/User.php
 110. library/bdTagMe/XenForo/Model/User.php
 111. library/PointK/Model/User.php
 112. library/Seller/Model/User.php
 113. library/Brivium/BulkAlertConversation/Model/User.php
 114. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 115. library/DigitalPointSearch/Model/User.php
 116. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 117. library/XenForo/Permission.php
 118. library/XenForo/Phrase.php
 119. library/XenForo/Locale.php
 120. library/Waindigo/LoginAsUser/Listener/VisitorSetup.php
 121. library/Waindigo/Listener/VisitorSetup.php
 122. library/Waindigo/Listener/VisitorSetup/20130615.php
 123. library/Waindigo/LoginAsUser/Extend/XenForo/Visitor.php
 124. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 125. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 126. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 127. library/XenForo/Model/Thread.php
 128. library/Waindigo/CustomFields/Extend/XenForo/Model/Thread.php
 129. library/PointK/Model/Thread.php
 130. library/LimitPosts/Model/Thread.php
 131. library/ShowHideThread/Model/Thread.php
 132. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Thread.php
 133. library/ForumCustom/Model/Thread.php
 134. library/M2H/SeoForThread/Model/SeoForThread.php
 135. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 136. library/M2H/ThumbNail/Model/UpdateThreadThumb.php
 137. library/XenForo/Model/Forum.php
 138. library/LimitPosts/Model/Forum.php
 139. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Forum.php
 140. library/Tinhte/XenTag/Option.php
 141. library/XenForo/Helper/String.php
 142. library/XenForo/Model/Post.php
 143. library/bdTagMe/XenForo/Model/Post.php
 144. library/LimitPosts/Model/Post.php
 145. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Post.php
 146. library/XenForo/Model/Ip.php
 147. library/XenForo/Model/Attachment.php
 148. library/XenForo/Model/Node.php
 149. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 150. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 151. library/Tinhte/XenTag/Model/Tag.php
 152. library/Tinhte/XenTag/Constants.php
 153. library/SV/LazyImageLoader/Helper.php
 154. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 155. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 156. library/Waindigo/CustomFields/Model/ThreadField.php
 157. library/Waindigo/CustomFields/Extend/XenForo/ControllerPublic/Region.php
 158. library/Waindigo/CustomFields/Extend/XenForo/Model/Region.php
 159. library/FiveGiayStore/Model/ApiThreadApprove.php
 160. library/FiveWebCall/Model/ApiThreadApprove.php
 161. library/LimitPosts/Model/ThreadUp.php
 162. library/XenForo/Model/Permission.php
 163. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Permission.php
 164. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 165. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 166. library/XenForo/Template/Public.php
 167. library/XenForo/Template/Abstract.php
 168. library/WidgetFramework/Core.php
 169. library/XenForo/Model/Moderator.php
 170. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 171. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 172. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 173. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 174. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 175. library/XenForo/View.php
 176. library/ForumCustom/Listener/LoadClassView.php
 177. library/Waindigo/CustomFields/Extend/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 178. library/ForumCustom/ViewPublic/Thread/View.php
 179. library/Tinhte/XenTag/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 180. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 181. library/phc/KeywordManagement/Extend/ViewPublic/Threads.php
 182. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 183. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 184. library/phc/KeywordManagement/Extend/BbCode/Formatter/Base.php
 185. library/SV/LazyImageLoader/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 186. library/bdTagMe/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 187. library/Tinhte/XenTag/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 188. library/WidgetFramework/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 189. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 190. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 191. library/Waindigo/CustomFields/ViewPublic/Helper/Thread.php
 192. library/Waindigo/CustomFields/Extend/XenForo/ControllerPublic/Helper.php
 193. library/ForumCustom/ViewPublic/Thread/simple_html_dom.php
 194. library/Tinhte/XenTag/ContentWrapper/Post.php
 195. library/Tinhte/XenTag/ContentWrapper/Abstract.php
 196. library/Tinhte/XenTag/Helper.php
 197. library/phc/KeywordManagement/Helper/KWMHelper.php
 198. library/Ragtek/GCT/StaticMethods.php
 199. library/Waindigo/CustomFields/Listener/TemplateCreate.php
 200. library/Waindigo/Listener/TemplateCreate.php
 201. library/Waindigo/Listener/TemplateCreate/20150106.php
 202. library/Waindigo/LoginAsUser/Listener/TemplateCreate.php
 203. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Html.php
 204. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/HtmlWithoutWrapper.php
 205. library/vtLai/TopX/Listener.php
 206. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 207. library/bdTagMe/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 208. library/bdTagMe/Option.php
 209. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/OnlineUsers.php
 210. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 211. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 212. library/XenForo/Helper/File.php
 213. internal_data/templates/S.23,L.4,thread_view.php
 214. library/FiveAds/Listener/AdsLocation.php
 215. library/FiveAds/Resources/MobileDetect.php
 216. library/FiveGiayStore/Listener/TemplateHook.php
 217. library/Waindigo/CustomFields/Listener/TemplateHook.php
 218. library/Waindigo/Listener/TemplateHook.php
 219. library/Waindigo/Listener/TemplateHook/20150106.php
 220. library/Waindigo/Listener/Template.php
 221. library/Waindigo/Listener/Template/20150106.php
 222. library/Waindigo/CustomFields/Listener/TemplateHookFilter.php
 223. library/FiveWebCall/Listener/TemplateHook.php
 224. library/Brivium/BulkAlertConversation/EventListener/Listener.php
 225. library/Waindigo/LoginAsUser/Listener/TemplateHook.php
 226. internal_data/templates/S.23,L.4,tinhte_xentag_hook_thread_view_pagenav_before.php
 227. library/Waindigo/CustomFields/Listener/TemplatePostRender.php
 228. library/Waindigo/Listener/TemplatePostRender.php
 229. library/Waindigo/Listener/TemplatePostRender/20150106.php
 230. internal_data/templates/S.23,L.4,waindigo_thread_view_tools_links_customfields.php
 231. internal_data/templates/S.23,L.4,meta_thread_view_tools_links.php
 232. internal_data/templates/S.23,L.4,thread_change_thumb_links.php
 233. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_heart_1.php
 234. internal_data/templates/S.23,L.4,tinhte_xentag_hook_thread_view_form_before.php
 235. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 236. internal_data/templates/S.23,L.4,siropu_easy_user_ban_post_link.php
 237. internal_data/templates/S.23,L.4,tinhte_xentag_hook_post_private_controls.php
 238. internal_data/templates/S.23,L.4,tinhte_xentag_hook_post_public_controls.php
 239. internal_data/templates/S.23,L.4,message_five_store_iframe.php
 240. library/HtmlCustomTitles/Template/Helper/Core.php
 241. library/HtmlCustomTitles/Model/Permission.php
 242. internal_data/templates/S.23,L.4,five_store.php
 243. internal_data/templates/S.23,L.4,tinhte_xentag_hook_message_notices.php
 244. library/Tinhte/XenTag/Integration.php
 245. internal_data/templates/S.23,L.4,waindigo_footer_node_customfields.php
 246. internal_data/templates/S.23,L.4,_footer_node.87.php
 247. internal_data/templates/S.23,L.4,tinhte_xentag_hook_message_content.php
 248. internal_data/templates/S.23,L.4,tinhte_xentag_hook_first_post_thread_view.php
 249. library/Tinhte/XenTag/Route/Prefix/Tags.php
 250. internal_data/templates/S.23,L.4,tinhte_xentag_hook_message_below.php
 251. internal_data/templates/S.23,L.4,pointk_guide_sms_thread_view.php
 252. library/XenForo/Model/Avatar.php
 253. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_first_post.php
 254. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_quick_reply.php
 255. internal_data/templates/S.23,L.4,tinhte_xentag_hook_thread_view_qr_before.php
 256. internal_data/templates/S.23,L.4,tinhte_xentag_hook_thread_view_qr_after.php
 257. internal_data/templates/S.23,L.4,tinhte_xentag_thread_view.php
 258. library/WidgetFramework/Helper/String.php
 259. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Empty.php
 260. internal_data/templates/S.23,L.4,wf_widget_wrapper.php
 261. library/XenForo/Debug.php
 262. internal_data/templates/S.23,L.4,PAGE_CONTAINER.php
 263. internal_data/templates/S.23,L.4,js_ads_5giay.php
 264. internal_data/templates/S.23,L.4,onesignal_js.php
 265. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_great_a.php
 266. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_great_b.php
 267. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_half_banner.php
 268. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_sticky.php
 269. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_near_footer.php
 270. internal_data/templates/S.23,L.4,html_fanpage_facebook.php
 271. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_right_1.php
 272. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_right_2.php
 273. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_right_3.php
 274. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_right_4.php
 275. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_background_left.php
 276. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_background_right.php
 277. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_float.php
 278. library/Zend/Exception.php
 279. library/XenForo/Model/Session.php
 280. internal_data/templates/S.23,L.4,wf_widget_online_users.php
 281. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_top_banner.php
 282. internal_data/templates/S.23,L.4,tinhte_xentag_hook_navigation_tabs_forums.php
 283. internal_data/templates/S.23,L.4,siropu_easy_user_ban_nav_link.php
 284. internal_data/templates/S.23,L.4,igo_desktop_balloon.php
 285. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php
 286. internal_data/templates/S.23,L.4,bdtagme_PAGE_CONTAINER.php
 287. library/Vinavb/CustomNodeIcon/Icon.php