Ngan 5 Met

Dai 14,5 Met

Gia : 2 Ty Ruoi

Mat Tien Hem

Duong Nguyen Hong , F 11 , Quan Binh Thanh

Xe hoi Vao Duoc

Ai Mua Lien He : 0907741017

Gap Anh : Danh