LOA AMPLI MDM GIAÙ CÖÏC HOT
MEÁN CHAØO QUYÙ KHAÙCH
MDM Chuyeân xaûn Xuaát Caùc Loaïi:
Loa,Ampli,Microphone
Thieát keá aâm thanh cho caùc
phoøng karaoke chuyeân nghieäp,
Nhaân dòp thaønh laäp coâng ty,chuùng toâi
Seõ khuyeán maïi caùc maët haøng moãi loaïi giaõm
200.000ñ cho moãi loaïi rieâng,micro ñöôïc giaõm
50.000ñ 2 chieác.
ÑT:0908998689 Gaëp A Hieáu